سید مصطفی خمینی

تیم منتخب بسیج شهرستان خرم اباد به مربیگیری مراد رشیدی جهت شرکت در مسابقات لیگ استانی